Tu będa informacje o ciasteczkach

KadraO nas
Przedszkole Gniezno - Karda

Skupiamy wokół siebie specjalistów z dziedziny rewalidacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Przez cały czas podnosimy nasze kwalifikacje z zakresu pomocy terapeutycznej.

W swoim zespole mamy pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, logopedę, psychologa, terapeutę zajęciowego, terapeutę integracji sensorycznej.Terapeuci:
Marta Pomorska - Przedszkole Gniezno

mgr Marta Pomorska

Dyrektorka
Pedagożka specjalna, pedagożka edukacji przedszkolnej, terapeutka

tel. 600 415 426

Posiadam ukończone na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza studia z zakresu pedagogiki specjalnej i podyplomowe studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach min: VB Mapp (narzędzie do planowania terapii i diagnozy), TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Pedagogika Froeblowska w wychowaniu przedszkolnym, oraz wielu innych szkoleń dotyczących pracy z osobą z autyzmem. Zawodowo z osobami ze spektrum autyzmu pracuję od 2003 r. Przez ten czas odbyłam kilkanaście staży min w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie.

Obecnie jestem właścicielem Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mistrzowie Zabawy i dyrektorem przedszkoli terapeutycznych MALI MISTRZOWIE w Gnieźnie, gdzie nadzoruję pracę zespołu terapeutów. W terapii zwracam uwagę na profesjonalizm i współpracę z rodzicami.

W 2022 roku po wielu miesiącach wytężonej pracy zespół, którym kieruję uzyskał Certyfikat PYRAMID. Dzięki procesowi certyfikacji PRZEDSZKOLA MAŁYCH MISTRZÓW są miejscem przyjaznym dla dzieci ze szczególnymi problemami komunikacyjnymi.

Karolina Chodyniecka – Tyranowska - Przedszkole Gniezno

mgr Karolina Chodyniecka – Tyranowska

wicedyrektorka, terapeutka

tel. 784 492 904

Jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielką wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo pracuję od 2011 r. Specjalizuję się w terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci ze spektrum autyzmu, ale pracuję również z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi m.in. Zespołem Downa, mutyzmem. W swojej pracy terapeutycznej bazuję przede wszystkim na metodzie SAZ (Stosowana Analiza Zachowania) oraz Podejściu Pyramid do edukacji. Skupiam się głównie na budowaniu wczesnych umiejętności komunikacyjnych za pomocą PECS (metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami). Systematycznie uczestniczę w tematycznych webinarach, posiadam szereg kursów i szkoleń, m.in. VB-MAPP (narzędzie do diagnozowania i planowania pracy w terapii), TUS (Trening Umiejętności Społecznych), PECS 1, „9 krytycznych umiejętności porozumiewania się”, „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, „Trudności w karmieniu. Strategie terapeutyczne”, „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”. W kręgu moich zainteresowań są również zagadnienia dotyczące wybiórczości pokarmowej oraz neofobii żywieniowej. Odbyłam staż w ośrodkach terapeutycznych w Poznaniu i Warszawie.

Obecnie pracuję jako wicedyrektor w Przedszkolu Terapeutycznym, jestem również Liderem Zespołu Terapeutów, nadzoruję jego pracę.

Daria Natywo - Przedszkole Gniezno

mgr Marta Kulecka

Terapeutka, LIDERKA

Jestem pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w 2011 roku, pracując głównie z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - szczególnie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami komunikacji jak również niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnicząc w różnych warsztatach oraz szkoleniach na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę by móc efektywnie i skutecznie kształtować oraz wspierać środowisko edukacyjne dla swoich podopiecznych.

Podejście indywidualne do dziecka jest moim nadrzędnym celem w długoletniej pracy terapeutycznej, w której opieram się na założeniach funkcjonalnej stosowanej analizy zachowania (SAZ).

Swoich wychowanków pragnę wyposażyć nie tylko w umiejętności poznawcze ale przede wszystkim kształtować w nich funkcjonalną komunikację oraz samodzielność.

Szymon Rynarzewski - Przedszkole Gniezno

mgr Szymon Rynarzewski

Terapeuta, Lider

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna o specjalnościach edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie ubiegam się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego. W mojej pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie zapewnienie bezpieczeństwa moim podopiecznym oraz zindywidualizowanie oddziaływań terapeutycznoedukacyjnych wobec dzieci o nietypowym rozwoju z różnorodnymi trudnościami. Istotą mojej pracy jest przede wszystkim rozwijanie deficytowych i pożądanych zachowań u dzieci na różnych płaszczyznach życia. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz stażach poświęconym moim zainteresowaniom zawodowym. W związku z tym zapewniam jak najlepsze warunki edukacyjne i rozwojowe moim uczniom. W sferze zawodowej szczególnie interesuje mnie wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyłem wiele szkoleń doskonalących mój warsztat terapeutyczny, które dotyczą m. in. : złotego standardu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, rozwijania samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, pracy z uczniami przejawiającymi trudne zachowania, mowy i komunikacji osób z zaburzeniami rozwojowymi, metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej, wybiórczości pokarmowej oraz treningu umiejętności społecznychh.

Paulina Liberkowska - Przedszkole Gniezno

mgr Paulina Liberkowska

Terapeutka, Liderka

Ukończyłam studia specjalizacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu. Uzupełniając swój warsztat pracy odbyłam kilka szkoleń m.in. kurs Terapii Behawioralnej, TUS (Trening Umiejętności Społecznych), szkolenie PECS (poziom1), Podejście Pyramid- Funkcjonalne wykorzystanie SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Porozumiewania Się, a także jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami. Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe w Podejściu do Edukacji Pyramid i funkcjonalnej Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) z osobami ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju, oraz trudnościami w nauce. Istotą mojej pracy jest wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami a także współpraca z rodzinnym środowiskiem dziecka. Od 2015r pracuję w przedszkolu „Mali Mistrzowie” jako terapeuta indywidualny i grupowy.

Klaudia Trzaskawka - Przedszkole Gniezno

Klaudia Trzaskawka

Terapeutka, Liderka

Swoje wykształcenie pedagogiczne zdobyłam w trakcie nauki w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium, podczas studiów magisterskich o kierunku: „Edukacja elementarna z elementami logopedii”. Posiadane kwalifikacje wzbogaciłam poprzez studia podyplomowe na kierunkach: „Przygotowanie pedagogiczne”, „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika”. Pracę w przedszkolu terapeutycznym Mali Mistrzowie zaczęłam w roku 2020. Od tego czasu nieustannie poszerzam warsztat swej pracy o różnego rodzaju kursy i szkolenia, min: „PECS - Poziom1” oraz „9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych”.

Daria Natywo - Przedszkole Gniezno

mgr Daria Natywo

Terapeutka, Liderka

Studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jestem także nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uzupełniając warsztat swojej pracy ukończyłam kurs terapii behawioralnej SAZ, szkolenie VB-MAPP (narzędzie do diagnozowania i planowania pracy w terapii), szkolenie PECS I stopień (Picture Exchange Communication System), terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż, szkolenie „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu’’, szkolenie z Metody Integracji Sensorycznej (SI) - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu. Ponadto odbyłam staż w Punkcie Przedszkolnym Fundacji SCOLAR w Warszawie. Pogłębiam swoją wiedzę dotyczącą autyzmu oraz innych zaburzeń uczestnicząc w różnych konferencjach oraz kursach i szkoleniach.

Zawodowo pracuję od 2013 r, obecnie pełnię funkcję Lidera Terapeutów.

Hanna Nymś – Stefańska - Przedszkole Gniezno

mgr Hanna Nymś – Stefańska

Terapeutka, Liderka

W przedszkolu pracuję zarówno jako terapeutka od 2017 r. Ukończyłam kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 – modułowy”, który został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej. Cały czas poszerzam swój warsztat pracy, uczestnicząc w szkoleniach min.: „VB – MAPP: ocena i umiejętności planowania terapii”, „Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem" organizowane przez Centrum Terapeutyczne „Od głowy do mowy" i Fundację „Nowa nadzieja" oraz „Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej" zorganizowane przez Froebel.pl. Ponadto ukończyłam szkolenie TUS (Trening Umiejętności Społecznych) i obecnie prowadzę zajęcia z jego zakresu z grupą dzieci w naszym przedszkolu.Terapeuci
Justyna Kapczyńska - Przedszkole Gniezno

mgr Justyna Kapczyńska

Terapeutka

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną w GSW Milenium. W roku 2012 uzyskałam tytuł magistra po ukończonych studiach na pedagogice specjalnej, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. W przedszkolu „Mali Mistrzowie” pracuję od 2015 roku. Od tego momentu udoskonaliłam swój warsztat pracy poprzez udział w kursach: „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza - terapia - masaż”, „Metoda Integracji Sensorycznej- wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu”, „PECS”- poziom 1. Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu sprawia, że czuję się spełniona zawodowo. Każde osiągnięcie dziecka, z którym pracuję jest dla mnie powodem do dumy i motywacją do dalszych starań.

Katarzyna Szulc - Przedszkole Gniezno

mgr Katarzyna Szulc

Terapeutka

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam podczas studiów podyplomowych na kierunku "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera". Praca z dziećmi jest moją pasją, motorem napędowym. Moim zadaniem jest towarzyszenie dziecku w odkrywaniu swoich możliwości, poznawaniu otoczenia. Każde, nawet najmniejsze osiągnięcie dziecka, jest wielkim krokiem ku jego lepszej przyszłości.

Daria Romaszkiewicz - Przedszkole Gniezno

lic. Daria Romaszkiewicz

Terapeutka

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną w ANS w Poznaniu. Ukończyłam również studia podyplomowe w GSW Millenium na kierunku "Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu".

W Przedszkolu Terapeutycznym "Mali Mistrzowie " pracuję od września 2023 roku. Cały czas staram się pogłębiać swoją wiedzę i zbierać doświadczenie by móc dobrze ją wykorzystywać w swojej pracy.

Natalia Sołtysiak - Przedszkole Gniezno

lic. Natalia Sołtysiak

Terapeutka

Ukończyłam studia pierwszego stopnia z zakresu profilaktyka i terapia pedagogiczna w GWSHM Milenium w Gnieźnie. Przez ostatnie trzy lata pracowałam jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej z dzieckiem z zespołem Aspergera. Ukończyłam kurs na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Aby móc jak najlepiej pomagać swoim podopiecznym, cały czas poszerzam swoją wiedzę i nabywam nowych umiejętności. Moją pasją są podróże.

Alicja Libert - Przedszkole Gniezno

Alicja Libert

Terapeutka

Obecnie jestem studentką III roku Pedagogiki w Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu. Z osobami ze spektrum autyzmu pracuję od 3 lat Pogłębiam swoją wiedzę dotyczącą autyzmu i innych zaburzeń dalej kształcąc się w tym kierunku oraz sięgając po specjalistyczną literaturę. W mojej pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdej osoby.

Katarzyna Ziarnik - Przedszkole Gniezno

mgr Katarzyna Ziarnik

Terapeutka

Jestem absolwentką studiów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

W przedszkolu „Mali Mistrzowie” pracuję od 2017 roku. Jestem terapeutą indywidualnym. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje uczestniczyłam w różnych kursach i szkoleniach m.in. VB-MAPP(narzędzie do oceny kamieni milowych w rozwoju dziecka z autyzmem), szkolenie z pedagogiki Froebla oraz edukacji włączającej. Pogłębiam swoją wiedzę dotyczącą autyzmu oraz innych zaburzeń sięgając po specjalistyczna literaturę.

Klaudia Stołecka - Przedszkole Gniezno

Klaudia Stołecka

Terapeutka

Jestem studentką jednolitych studiów magisterskich pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie nauki zdobywam wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu, również staram się poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach. W swojej pracy kieruje się dobrem dziecka, a praca z nim daje mi dużo satysfakcji. Uśmiech dzieci napędza mnie energią i radością z wykonywanej pracy.

Klaudia Stołecka - Przedszkole Gniezno

mgr Natalia Czyżewska

Terapeutka

Ukończyłam studia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W 2014 roku zdobyłam tytuł magistra z pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej i terapii pedagogicznej. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, staram się zrozumieć ich potrzeby, jestem empatyczna.

Jak kiedyś powiedział J. Korczak:
"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci - są ludzie" i w pełni z nim się zgadzam. Pracę w przedszkolu "Mali Mistrzowie" rozpoczęłam w 2023 roku

Justyna Jankowska - Przedszkole Gniezno

mgr Justyna Jankowska

terapeuta

Jestem absolwentką studiów specjalizacyjnych z zakresu pedagogiki specjalnej z terapią autyzmu. Ukończyłam szkolenia z PECS I stopień (Picture Exchange Communication System), Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się, TUS (Trening umiejętności społecznych), z którego prowadzę zajęcia w przedszkolu. Cały czas staram się poszerzać wiedzę, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. W mojej pracy z dziećmi najważniejsza jest sumienność oraz podejście indywidualne do każdej osoby.Logopedzi
Natalia Nowak - Przedszkole Gniezno

mgr Natalia Nowak

Logopeda

tel. 608 021 166

Skończyłam studia z zakresu filologii polskiej, logopedii oraz nauczania przedszkolnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo pracuję od 2012r. Ukończyłam Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej oraz szkolenia Logorytmika – ruch słuch słowo©, TUS Trening Umiejętności Społecznych, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej. Ponadto szkolenia wspierające rozwój dzieci m.in. Arteterapia, warsztaty metodyczne przygotowane przez Centrum Szkoleniowe Klanza, Bum bum rurki w edukacji muzycznej dziecka, Zabawy Badawcze i Eksperymenty. Uczestniczyłam w kilku ogólnopolskich konferencjach związanych z autyzmem, logopedią. Obecnie biorę udział w szkoleniach kursu certyfikującego Polskiego Towarzystwa Dysleksji: Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Praca z dziećmi powoduje, że każdy dzień jest inny, jest nowym wyzwaniem. Dlatego słowa Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”, są moim mottem zawodowym.Psycholog
Daria Liberkowska - Przedszkole Gniezno

mgr Wiktoria Wojtkowiak

PsychologKadra pomocnicza
Sylwia Augustynowicz - Przedszkole Gniezno

Sylwia Augustynowicz

Kadra pomocnicza

Agnieszka Blinstrub - Przedszkole Gniezno

Agnieszka Blinstrub

Kadra pomocnicza

Anna Kacała - Przedszkole Gniezno

Anna Kacała

Kadra pomocnicza

Lidia Kosmaczewska - Przedszkole Gniezno

Lidia Kosmaczewska

Kadra pomocnicza

Daria Liberkowska - Przedszkole Gniezno

Daria Liberkowska

Kadra pomocnicza

Violetta Liberkowska - Przedszkole Gniezno

Violetta Liberkowska

Kadra pomocnicza

Marta Stefańska - Przedszkole Gniezno

Marta Stefańska

Kadra pomocnicza

Marta Izydorek  - Przedszkole Gniezno

Marta Izydorek

Kadra pomocniczaAdministracja
Barbara Mazur - Przedszkole Gniezno

Barbara Mazur

Kadra pomocniczaWoźny

Szymon Kociałkowski