Tu będa informacje o ciasteczkach

KadraO nas
Przedszkole Gniezno - Karda

Skupiamy wokół siebie specjalistów z dziedziny rewalidacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Przez cały czas podnosimy nasze kwalifikacje z zakresu pomocy terapeutycznej.

W swoim zespole mamy pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, logopedę, psychologa, terapeutę zajęciowego, terapeutę integracji sensorycznej.Terapeuci:
Marta Pomorska - Przedszkole Gniezno

mgr Marta Pomorska

dyrektor, terapeutka behawioralna

tel. 600 415 426

Posiadam ukończone na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza studia z zakresu pedagogiki specjalnej i podyplomowe studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jestem licencjonowanym terapeutą behawioralnym (SAZ), (nr licencji 205/T/2017 - zobacz licencję ). W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach min: VB Mapp (narzędzie do planowania terapii i diagnozy), TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Pedagogika Froeblowska w wychowaniu przedszkolnym, oraz wielu innych szkoleń dotyczących pracy z osobą z autyzmem. Zawodowo z osobami ze spektrum autyzmu pracuję od 2003 r. Przez ten czas odbyłam kilkanaście szkoleń i stażów w placówkach terapii behawioralnej min w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie.

Obecnie jestem dyrektorem Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mistrzowie Zabawy i Przedszkola Terapeutycznego Mali Mistrzowie w Gnieźnie, gdzie nadzoruję pracę zespołu terapeutów. W terapii zwracam uwagę na profesjonalizm i współpracę z rodzicami.

Karolina Chodyniecka – Tyranowska - Przedszkole Gniezno

mgr Karolina Chodyniecka – Tyranowska

wicedyrektor, lider zespołu terapeutów, terapeutka

tel. 784 492 904

Jestem pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Studia ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo pracuję od 2011 r. Specjalizuję się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju i zespołem Aspergera. W swojej pracy terapeutycznej bazuję przede wszystkim na metodzie SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), w zakresie której ukończyłam wiele szkoleń. Ponadto posiadam szereg kursów z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, m.in. VB-MAPP (narzędzie do diagnozowania i planowania pracy w terapii), PECS (metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami) oraz TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Odbyłam staż w ośrodkach terapeutycznych w Poznaniu i Warszawie.

Obecnie pracuję jako wicedyrektor w Przedszkolu Terapeutycznym, jestem również Liderem Zespołu Terapeutów, nadzoruję jego pracę.

Daria Natywo - Przedszkole Gniezno

mgr Daria Natywo

lider terapeutów, terapeutka

Studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jestem także nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uzupełniając warsztat swojej pracy ukończyłam kurs terapii behawioralnej SAZ, szkolenie VB-MAPP (narzędzie do diagnozowania i planowania pracy w terapii), szkolenie PECS I stopień (Picture Exchange Communication System), terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż, szkolenie „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu’’, szkolenie z Metody Integracji Sensorycznej (SI) - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu. Ponadto odbyłam staż w Punkcie Przedszkolnym Fundacji SCOLAR w Warszawie. Pogłębiam swoją wiedzę dotyczącą autyzmu oraz innych zaburzeń uczestnicząc w różnych konferencjach oraz kursach i szkoleniach.

Zawodowo pracuję od 2013 r, obecnie pełnię funkcję Lidera Terapeutów.

Paulina Liberkowska - Przedszkole Gniezno

mgr Paulina Liberkowska

terapeutka

Ukończyłam studia specjalizacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu. Uzupełniając swój warsztat pracy odbyłam kilka szkoleń m.in. kurs terapii behawioralnej, TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe oparte o SAZ (Stosowaną Analizę Zachowania) z osobami ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Aspergera oraz trudnościami w nauce. Istotą mojej pracy jest wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami a także współpraca z rodzinnym środowiskiem dziecka. Od 2015r pracuję w przedszkolu Mali Mistrzowie jako terapeuta indywidualny i grupowy.

Justyna Kapczyńska - Przedszkole Gniezno

mgr Justyna Kapczyńska

terapeutka

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną w GSW Milenium. W roku 2012 uzyskałam tytuł magistra po ukończonych studiach na pedagogice specjalnej, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. W przedszkolu „Mali Mistrzowie” pracuję od 2015 roku. Od tego momentu udoskonaliłam swój warsztat pracy poprzez udział w kursach: „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza - terapia - masaż”, „Metoda Integracji Sensorycznej- wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu”, „PECS”- poziom 1. Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu sprawia, że czuję się spełniona zawodowo. Każde osiągnięcie dziecka, z którym pracuję jest dla mnie powodem do dumy i motywacją do dalszych starań.

Katarzyna Ziarnik - Przedszkole Gniezno

mgr Katarzyna Ziarnik

terapeutka

Jestem absolwentką studiów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

W przedszkolu „Mali Mistrzowie” pracuję od 2017 roku. Jestem terapeutą indywidualnym. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje uczestniczyłam w różnych kursach i szkoleniach m.in. VB-MAPP(narzędzie do oceny kamieni milowych w rozwoju dziecka z autyzmem), szkolenie z pedagogiki Froebla oraz edukacji włączającej. Pogłębiam swoją wiedzę dotyczącą autyzmu oraz innych zaburzeń sięgając po specjalistyczna literaturę.

Karolina Stelmaszyk - Przedszkole Gniezno

mgr Karolina Stelmaszyk

terapeutka

Jestem pedagogiem, tytuł magistra zdobyłam z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną. Swoją wiedzę uzupełniłam na studiach z zakresu oligofrenopedagogiki. Pracę w zawodzie rozpoczęłam w 2015 r. Ukończyłam szkolenie z terapii behawioralnej (SAZ) oraz VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, z których wiedzę stosuję codziennie w pracy z dziećmi. Poszerzając warsztat pracy pedagoga, ukończyłam certyfikowany kurs: Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, Dziecięca matematykę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej. Ukończyłam również kurs Treningu Umiejętności Społecznych. W pracy terapeutycznej staram się wybiegać myślami w przyszłość i uczyć dzieci umiejętności, które będą im potrzebne zarówno w życiu codziennym jak i w dalszej edukacji.

Hanna Nymś – Stefańska - Przedszkole Gniezno

mgr Hanna Nymś – Stefańska

terapeutka

W przedszkolu pracuję zarówno jako terapeuta indywidualny oraz grupowy od 2017 r. Ukończyłam kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 – modułowy”, który został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej. Cały czas poszerzam swój warsztat pracy, uczestnicząc w szkoleniach min.: „VB – MAPP: ocena i umiejętności planowania terapii”, „Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem" organizowane przez Centrum Terapeutyczne „Od głowy do mowy" i Fundację „Nowa nadzieja" oraz „Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej" zorganizowane przez Froebel.pl. Ponadto ukończyłam szkolenie TUS (Trening Umiejętności Społecznych) i obecnie prowadzę zajęcia z jego zakresu z grupą dzieci w naszym przedszkolu.

Szymon Rynarzewski - Przedszkole Gniezno

mgr Szymon Rynarzewski

terapeuta

Prowadzę terapię SAZ zarówno indywidualną, jak i grupową. W przedszkolu terapeutycznym pracuję od 2018r.

W mojej pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy i możliwości w nabywaniu nowych kompetencji i umiejętności osobom z różnorodnymi trudnościami. Istotą mojej pracy jest usprawnianie funkcjonowania jednostki w różnych obszarach życia. Na bieżąco udoskonalam swoją wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach poświęconym moim zainteresowaniom zawodowym, zapewniając jednocześnie jak najlepsze warunki edukacyjne i rozwojowe moim podopiecznym. Ukończyłem wiele szkoleń, które aktualizują mój warsztat terapeutyczny, m.in.: „Terapia behawioralna w teorii i praktyce (3-modułowy) – kurs bazowy” zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie terapii Behawioralnej. „Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej” zorganizowane przez Froebel.pl. Swoją wiedzę terapeutyczną udoskonaliłem dzięki ukończeniu szkolenia dotyczącego narzędzia diagnostycznego: „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”. Obecnie jako trener prowadzę w przedszkolu grupę TUS – Trening Umiejętności Społecznych.Terapeuci / logopedzi
Natalia Nowak - Przedszkole Gniezno

mgr Natalia Nowak

logopeda

tel. 608 021 166

Skończyłam studia z zakresu filologii polskiej, logopedii oraz nauczania przedszkolnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo pracuję od 2012r. Ukończyłam Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej oraz szkolenia Logorytmika – ruch słuch słowo©, TUS Trening Umiejętności Społecznych, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej. Ponadto szkolenia wspierające rozwój dzieci m.in. Arteterapia, warsztaty metodyczne przygotowane przez Centrum Szkoleniowe Klanza, Bum bum rurki w edukacji muzycznej dziecka, Zabawy Badawcze i Eksperymenty. Uczestniczyłam w kilku ogólnopolskich konferencjach związanych z autyzmem, logopedią. Obecnie biorę udział w szkoleniach kursu certyfikującego Polskiego Towarzystwa Dysleksji: Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Praca z dziećmi powoduje, że każdy dzień jest inny, jest nowym wyzwaniem. Dlatego słowa Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”, są moim mottem zawodowym.

Justyna Stańczyk - Przedszkole Gniezno

mgr Justyna Stańczyk

logopeda, terapeutka

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek pedagogika, specjalności edukacja specjalna), a także studia podyplomowe w zakresie logopedii z emisją głosu również na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyłam w polsko – niemieckim sympozjum pt. „Skierowane na słuch wychowanie dzieci niesłyszących z uwzględnieniem dzisiejszej wiedzy medycznej, technicznej i pedagogicznej”. Od 2018 roku pracuję w przedszkolu jako nauczyciel terapeuta oraz logopeda. Jestem też Trenerem Umiejętności Społecznych. Posiadam szkolenia z zakresu: VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii,- Froebel - dar zabawy, PECS – Poziom 1.Terapeutka / psycholog
Dominika Stanisławska - Przedszkole Gniezno

mgr Dominika Stanisławska

psycholog, terapeutka

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego na WSG w Bydgoszczy. Jestem również Trenerem Umiejętności Społecznych. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach. Ukończyłam m.in. szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży, szkolenie zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci, szkolenie Terapia ruchem, dramatoterapia – czyli psychodrama i teatroterapia.

W mojej pracy z dziećmi oraz ich rodzicami ważne są dla mnie kreatywność, pasja i entuzjazm. Dostrzegam ogromną rolę jaką pełnią rodzice w procesie terapii swoich pociech, dlatego też jednym z moich celi jest aktywne ich wspieranie poprzez prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, a także indywidualnych konsultacji. Obecnie w przedszkolu pracuję jako terapeuta indywidualny i psycholog.Zespół terapeutek grupowych
Justyna Szczepaniak - Przedszkole Gniezno

Justyna Szczepaniak

terapeutka grupowa

Monika Pecyna - Przedszkole Gniezno

Monika Pecyna

terapeutka grupowa

Klaudia Trzaskawka - Przedszkole Gniezno

Klaudia Trzaskawka

terapeutka grupowa

Daria Liberkowska - Przedszkole Gniezno

Daria Liberkowska

pomoc terapeuty

Justynka Szczepaniak - Przedszkole Gniezno

Agnieszka Szcześniak

pomoc terapeuty

Joanna Gruszczyńska - Przedszkole Gniezno

Joanna Gruszczyńska

pomoc terapeutyPomoc przedszkolna
Sylwia Augustynowicz - Przedszkole Gniezno

Sylwia Augustynowicz

pomoc przedszkolna